Search
  • Printboxes

4 ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อราคาของบรรจุภัณฑ์

บทบาทและหน้าที่ 4 ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อราคาของบรรจุภัณฑ์ ได้แก่ (1) ราคาของวัสดุบรรจุภัณฑ์ (2) ราคาของกรรมวิธีการผลิตบรรจุภัณฑ์ (3) ราคาของการเก็บรักษาและการขนส่ง (4) ราคาของเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตและบรรจุผลิตภัณฑ์ ปัจจัยต่างๆเหล่านี้ มิใช้เพียงแต่มีผลต่อการกำหนดราคาสินค้าเท่านั้น แต่ยังทำให้ระบบ เศรษฐกิจเกิดการหมุนเวียนไปอย่างครบวงจร ซึ่งอาจจะดีขึ้นหรือตกต่ำาลงก็เป็นได้ดังนั้น บรรจุภัณฑ์ จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงสภาพเศรษฐกิจของประเทศ ความก้าวหน้าทางวิชาการ เทคโนโลยี วิธีการดำเนินชีวิต ตลอดจนศิลปะวัฒนธรรมของมวลมนุษย์ในแต่ละยุคสมัยได้ดีอีกด้วย#ราคาผลิตกล่อง #งานผลิตกล่อง #ผลิตกล่อง
1 view0 comments