Search
  • Printboxes

แนวโน้มของการพัฒนาบรรจุภัณฑ์

แนวโน้มของการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ในยุคนี้ไม่เพียงแต่ต้องปกป้องรักษาสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังต้อง ออกแบบให้แข็งแรง สะดวกในการนำสินค้าออกไปใช้ พร้อมทั้งคำนึงถึง ผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นการนำกลับมาผลิตใหม่ได้ง่าย เพื่อช่วยกันลด ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ ที่ใช้ผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์ เป็นที่ทราบกันว่าอุตสาหกรรมที่ใช้บรรจุภัณฑ์มาก ที่สุด คือ อุตสาหกรรมอาหาร ด้วยเหตุนี้การบรรยายในหัวข้อแนวโน้มบรรจุภัณฑ์ย่อมหลีกหนีไม่พ้นที่ จะต้องกล่าวถึงแนวโน้มของบรรจุภัณฑ์อาหารเป็นหลัก วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการแปรรูปเป็นบรรจุภัณฑ์มี 4 ประเภท คือ เยื่อกระดาษ โลหะ แก้ว พลาสติก บรรจุภัณฑ์ที่แปรรูปจากวัสดุทั้ง 4 นี้แต่ละประเภทต่างมีจุดด้อยในคุณสมบัติเป็น ลักษณะเฉพาะ เช่น · กระป๋องโลหะขึ้นสนิทและรั่วได้ · แก้วแตกหักได้ง่ายและมีน้ำหนักมาก · กล่องกระดาษจะดูดความชื้นและบุบได้ง่าย · พลาสติกมีปัญหาการซึงผ่านและไม่ทนต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุแต่ละประเภทล้วนมีจุดอ่อนของวัสดุแต่ละชนิดแตกต่างกันซึ่งมีผล ต่ออายุการใช้งานและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์นั้น ๆ แนวโน้มของบรรจุภัณฑ์ ประเภทดังกล่าว จึงเป็นเรื่องของวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีต่างๆ ที่พยายามจะลดจุดบกพร่องของ บรรจุภัณฑ์แต่ละประเภท โดยคำนึงถึงความต้องการของผู้บริโภคและผู้ใช้ ความเป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม กฎหมายและข้อบังคับใหม่ พร้อมทั้งความสามารถที่จะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ใน เชิงพาณิชย์ด้วยค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม
2 views0 comments