Search
  • Printboxes

บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษช่วยส่งเสริมยอดขาย

บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษช่วยส่งเสริมยอดขาย เพราะการผลิตกล่องสามารถทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการขายด่านแรก ด้วยโครงสร้างของกล่องกระดาษ การผลิตกล่อง บรรจุภัณฑ์ ที่ออกแบบมาอย่างดี สะดุดตา แปลกใหม่ การผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษเองมีอีกหน้าที่หนึ่ง คือ การช่วยส่งเสริมการขาย ณ จุดขาย ซึ่งปัจจุบันเป็นการขายผ่านสื่อออนไลน์มากที่สุด หรืออาจจะไปสามารถแข่งขันเข้าไปวางขายได้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้า การผลิตกล่องสามารถที่จะช่วยชักชวนเชื้อเชิญ ให้ผู้ซื้อตัดสินใจซื้อสินค้านี้เป็นบทบาทของการออกแบบกราฟฟิกของบรรจุภัณฑ์ ผลิตกล่อง

การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตกล่อง จึงแบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ

1. ทางโครงสร้าง เป็นการออกแบบทางด้านเทคนิคและทางกายภาพของบรรจุภัณฑ์ รูปร่าง ทรง ขนาด และควรที่เหมาะสมต่อการขนส่งและการกระจายสินค้ามากที่สุด

2. กราฟฟิก เป็นการออกแบบรายละเอียดบนบรรจุภัณฑ์ผลิตกล่อง เพื่อสร้างแรงจูงใจในการซื้อและสื่อความหมายให้แก่ผู้บริโภค เข้าใจในตัวสินค้า พร้อมทั้งสามารถโน้มน้าวให้เกิดการสั่งซื้อ การออกแบบกราฟฟิกจะเน้นในเรื่องของการตกแต่งรูปลักษณ์ด้วยภาพพจน์ที่สร้างความประทับใจ และดึงดุดให้ตัดสินใจเลือกซื้อ3.1 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตกล่อง

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตกล่องเป็นงานที่ต้องทำอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากไม่มีบรรจุภัณฑ์ใดในโลกนี้จะสามารถใช้ได้ตลอดไป เพราะการเปลี่ยนแปลงทางด้านการตลาด สินค้า การขนส่ง ภาพลักษณ์ และการเปลี่ยนแปลงไปตามสมัยนิยมของผู้บริโภคในช่วงเวลาตามยุคสมัย ทั้งรวมถึงระบบการจัดจำหน่าย ช่องทางจำหน่ายที่พัฒนาขึ้นและเปลี่ยนแปลงมากในยุคปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้จึงเป็นหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องทางด้านบรรจุภัณฑ์ผลิตกล่อง จำต้องตื่นตัวอยู่เสมอและพัฒนาออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตกล่องให้สอดคล้องกับต้นทุน ตลาด ภาพพจน์ กราฟฟิก การใช้งานและความต้องการในการรักษาสิ่งแวดล้อม

ทำไมต้องมีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตกล่อง

ที่ต้องมีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตกล่อง มีหลายประการ สาเหตุหลักเกิดจากทางด้านการตลาดและการผลิต ซึ่งสามารถอธิบายได้ด้วยวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ตามหลักการ ทางการตลาดได้อย่างชัดเจน (Product Life Cycle) ดังแสดงในรูป ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ

1) ขั้นแนะนำผลิตภัณฑ์ (Introduction)

2) ขั้นตลาดเจริญเติบโต (growth)

3) ขั้นตลาดอิ่มตัว (maturity)

4) ขั้นตลาดตกต่ำ (decline)


1 view0 comments