Search
  • Printboxes

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (PACKAGING DESIGN)

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (PACKAGING DESIGN) บรรจุภัณฑ์เป็นมากกว่าการโฆษณา โดยมีเหตุผลว่าบรรจุภัณฑ์เป็นแนวโน้มต่อไปในการที่จะเข้าถึงการบริการตนเอง ( TREND TOWARD SELF-SERVICE) ที่ต้องการให้บรรจุภัณฑ์ได้แสดง บทบาทหลัก 2 ประการ ไปพร้อม ๆกันคือ ทั้งการโฆษณาและการขาย ( ADVERTISING AND SELLING) ดังนั้น บรรจุภัณฑ์จึงกลายเป็นสิ่งที่แสดงรวมไว้ซึ่งรูปร่างลักษณะทางกายภาพของภาชนะ บรรจุ (CONTAINER) และการออกแบบ สีสัน รูปร่าง ตรา ฉลาก ข้อความโฆษณาประชาสัมพันธ์ ใน การออกแบบบรรจุภัณฑ์ใด ๆ ก็ตาม ควรที่จะมีข้อพิจารณาตามปัจจัยหลัก 3 ประการ อย่างกว้างๆ ต่อไปนี้คือ 1.ทำอย่างไร บรรจุภัณฑ์จึงจะสามารถสื่อสารได้ทั้ง ทัศนสัญลักษณ์ เช่น ออกแบบ ภาชนะบรรจุห่อขนมปังด้วยพลาสติก ที่นอกจากจะแสดงให้เห็นถึงความสดชื่อด้วยสีและการตกแต่ง แล้วก็ยังสร้างความรู๎สึกใหม่สดจากเตาอบให้เกิดแก่ผู้บริโภคได้อีกด้วย
2. บรรจุภัณฑ์ควรจะสร้างความพึงพอใจ เกียรติและศักดิ์ศรีสำหรับผู้ใช้ แม้ว่าผู้บริโภคจะซื้อ ผลิตภัณฑ์ไปแล้ว ผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคซื้อไปนั้นควรต้องทำหน้าที่ขายต่อไปได้อีก เพราะการขายนั้น มิได้สิ้นสุดเพียงที่จุดซื้อเท่านั้น แต่บรรจุภัณฑ์ที่ดีต้องสร้างความต่อเนื่องในการนำมาใช้และการขาย หลังจากที่ถูกซื้อไปแล้วไม่ว่าบรรจุภัณฑ์นั้นจะถูกนำไปวางอยู่ ณ ที่ใดก็ตาม หรือจนกว่าผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์นั้นจะใช้หมดหรือถูกทำลายไป จึงถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

3. บรรจุภัณฑ์จะต้องแสดงความโดดเดํนออกมาให้ชัดเจนจากผลิตภัณฑ์อื่น ด้วยการใช้ รูปร่าง สี หรือขนาด เพื่อบ่งชี้เอกลักษณ์เฉพาะของผลิตภัณฑ์สามารถจดจำได้ง่าย หรือหยิบฉวยได้ ไวในร้านค้า เป็นที่ติดตาตรึงใจเรียกหาใช้ได้อีก#ผลิตกล่อง #รับทำกล่อง #ผลิตกล่องครีม #กล่อง #ทำกล่อง

0 views0 comments