Hot stamp

ปั๊มแสตมป์ร้อนหรือปั๊มฟอยล์เป็นวิธีการพิมพ์สำหรับการพิมพ์แบบบรรเทาซึ่งหมึกและฟอยด์ที่ผ่านการอบแห้งจะถูกถ่ายโอนไปยังพื้นผิวที่อุณหภูมิสูง

© Copyright