ความหมายและหน้าที่ของบรรจุภัณฑ์

ความหมายและหน้าที่ของบรรจุภัณฑ์ BRISTON AND NELL ได้ให้ความหมายของบรรจุภัณฑ์ไว้ 2 ประเภทกว้างๆ คือ

1. การบรรจุภัณฑ์ คือศิลปะ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของการตระเตรียมสินค้าเพื่อการ ขนส่งและการขาย

2. การบรรจุภัณฑ์ คือ วิธีการส่งมอบผลิตภัณฑ์ไปยังผู้บริโภคให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์ และมีราคาที่เหมาะสม NIKAIDO (LECTURE) ให้ความหมายว่า “บรรจุภัณฑ์เป็นเทคนิคที่ส่งเสริมการขายกับการ ประสานประโยชน์ ระหว่างวัตถุกับภาชนะบรรจุ โดยมีความมุงหมายเพื่อการคุ้มครอง ใน ระหว่างการขนส่งและการเก็บรักษาในคลัง” นอกจากนี้ยังมีการให้คำจำกัดความของการบรรจุภัณฑ์ ผลิตกล่อง ไว้อีกว่า การบรรจุภัณฑ์ ผลิตกล่อง หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นตลอดขบวนการทางตลาดที่เกี่ยวเนื่องกับ การออกแบบสร้างสรรค์ภาชนะบรรจุ ผลิตกล่อง หรือหีบห่อให้กับผลิตภัณฑ์

 


การบรรจุภัณฑ์ ผลิตกล่อง  คือ การนำเอาวัสดุ เช่น กระดาษ พลาสติก แก้ว โลหะ ไม้ ประกอบเป็น ภาชนะห่อหุ้มสินค้า เพื่อประโยชน์ในการใช้สอบมีความแข็งแรง สวยงาม ได้สัดส่วนที่ถูกต้อง สร้าง ภาพพจน์ที่ดี มีภาษาในการติดต่อสื่อสาร และทำให้เกิดผลความพึงพอใจจากผู้ซื้อสินค้า การบรรจุภัณฑ์ยังหมายถึง สิ่งห่อหุ้มหรือบรรจุภัณฑ์ ผลิตกล่อง หรือภาชนะที่ใช้เพื่อการขนส่งผลิตภัณฑ์ จากแหล่งผู้ผลิต ไปยังแหล่งผู้บริโภคหรือแหล่งที่ใช้ประโยชน์ เพื่อวัตถุประสงค์เบื้องต้นในการป้องกัน และรักษาผลิตภัณฑ์ให้คงสภาพ ตลอดจนคุณภาพใกล๎เคียงกับเมื่อแรกผลิตให้มากที่สุด นอกจากนี้ อาจกล่าวได้ว่า หีบห่อหรือบรรจุภัณฑ์ ผลิตกล่อง  เป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งในกระบวนการผลิต ผลิตกล่อง  และหีบห่ออาจ สร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ได้อีกหลายอย่าง อาทิเช่น วัตถุประสงค์ทางด้านการตลาด ผลิตกล่อง วัตถุประสงค์ ทางด้านการเก็บรักษา โดยสรุปแล้วบรรจุภัณฑ์ ผลิตกล่อง  จึงหมายถึง หน่วยรูปแบบวัตถุภายนอกที่ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครอง หรือห่อหุ้มผลิตภัณฑ์ภายในให้ปลอดภัย สะดวกต่อการขนส่ง เอื้ออำนวยให้เกิดผลประโยชน์ในทาง การค้าและการบริโภค

กล่องคุกกี้_ขนม.jpg
กล่องอาหาร_ขนม.jpg
กล่องครีม.jpg